Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC XUÂN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Phước Xuân - huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 0973717034
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)