Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Trọng Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại (0232)3709030
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)