Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phố Hợp Thành - TT Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02083778645
Fax 02083778645
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)