Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 12, đường Trường Thi, Vinh, Nghệ An
Điện thoại 0383566349
Fax 0383567574
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)