Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Lý Tự Trọng, Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043854275
Fax 02043855476
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)