Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ XÃ Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0911137854
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)