Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chinh kế hoạch huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu An Ninh thị trân Hữu Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0253825041
Fax 0253726745
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)