Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Vì
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 104, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433863007
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)