Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0203633616
Fax 02033833302
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)