Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường trung học cơ sơ Sơn Hùng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0911526686
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)