Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế huyện Gia Viễn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phố Tiến Yết - Thị trấn Me - Gia Viễn - Ninh Bình
Điện thoại 02293868019
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)