Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại 02803855290
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)