Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 02437349657
Fax 02437349658
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)