Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hòa Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 681 Đường Cù Chính Lan - Phường Phương Lâm - thành phố Hòa Bình
Điện thoại 02183897475
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)