Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Thái Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Tân Bình - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273633886; 02273633134
Fax 02273633134
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)