Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 87D Nguyễn Huệ thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 02333852426
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)