Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KẾ SÁCH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ TỈNH LỘ 1, ẤP AN PHÚ, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
Điện thoại (079)3876061
Fax (079)3876061
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)