Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Bích Sơn- Huyện Việt Yên- Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02043874265
Fax 02043874604
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)