Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu điện tỉnh Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 577, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943868066
Fax 02943862125
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)