Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN HẢI
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383678141
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)