Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu thành, tỉnh Trà vinh
Điện thoại 0743872210
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)