Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ia Grai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai
Điện thoại 02693844722
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)