Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Cầu I, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại 02036586335
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)