Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN BÌNH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113825433
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)