Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN QUỸ NHẤT - HUYỆN NGHĨA HƯNG - TỈNH NAM ĐỊNH
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ dân phố số 6 - Thị trấn Quỹ Nhất - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283872016
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)