Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND phường Tân Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ UBND phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0918448885
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)