Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 450, Đường Lê Viết Thuật, Vinh, Nghệ An
Điện thoại 02388904369
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)