Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 72 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Điện thoại 08051175; 08051176
Fax 08051162
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)