Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tiền AN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033875130
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)