Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Liên Bão
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02223837040
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)