Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Hội đồng Xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phố Hoàng Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại (0210) 3873 272
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)