Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phước Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
Điện thoại 02353681130
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)