Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty liên doanh khu công nghiệp đồ sơn hải phòng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 310-312 Văn Cao, Hải An Hải Phòng
Điện thoại (84). 225.3729760
Fax (84). 225.3729760
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)