Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Châu Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Nà Loỏng, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 02053848901
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)