Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu 5, Thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 02053848183
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)