Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nội Vụ huyện Đình Lập
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Trụ sở khối liên cơ quan, khu 1 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại 0979916305
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)