Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 256 Lê Duẫn - Thành Phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533855652
Fax 0533854305
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)