Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Phú Thọ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ
Điện thoại 02103818378
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)