Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lệ Mỹ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu 2 xã Lệ Mỹ - Phù NInh - Phú Thọ
Điện thoại 0985509905
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)