Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống con nuôi, cây trồng Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ thôn 12, Quèn Thờ, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 0987846525
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)