Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Nga Hoàng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu 5 xã Nga Hoàng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0941812971
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)