Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 86 Phạm Tung - Phường III - Thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 0662210545
Fax 0663818634
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)