Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Trực Mỹ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định
Điện thoại 0975225676
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)