Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nội Vụ huyện Hà Quảng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0986821134
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)