Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nội vụ huyện Hạ Lang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0984479066
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)