Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung học cơ sở xã Lệ Viễn huyện Sơn Động
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động
Điện thoại 0988832399
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)