Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Dinh Mười - Gia Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Điện thoại 02323872013
Fax 02323911171
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)