Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ XUÂN 1
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353687306
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)