Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Dĩ An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ lầu 3, khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An
Điện thoại (0274)3742862
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)