Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0988784111
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)